ทันตแพทย์


Chadathip Pichayapan


292bbc51705475b697df7157b64840fb.jpg

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์


 

 ท.พ. วรุถ มุตตารักษ์


6171ff234e8d909f28baf463acab5657.jpeg

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, 2003

ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรากฟันเทียม, 2007 University of California Los Angeles, School of Dentistry (USA)

ประกาศนียบัตร Sinus lift procedure and bone grafting technique, 2006 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

 ท.พ.อรรถพล แซ่ล้อ


23af9e2b2cf587b6b08ebb3dc7ee57b9.jpg

วิทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาเอนโดดอนท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Jutamas Malarat


45dbdb1044a3c5956a01eb8e045038a4.jpeg

ทันตแพทยศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนียบัตร สาขาวิทยาเอนโดดอนท์ มหาวิทยาลัยมหิดลท.พ.ญ.เบญจพร มีหลีสวัสดิ์


82c2df6745c2c4cfc1f9bbf7acbf2b69.jpg

วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท.พ.กฤษฎา แสงศิรประภา


27382d45f426fdabb381956440613222.jpg

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท.พ.ภวัต โลเกสเถียร


0937b5eb56d57d4f1d396ff0f44add6e.jpg

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต 

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะท.พ. ภาณุรัตน์ ลิมปศิริสุวรรณ


ad88af051ede817d26e56c1e120b9e55.jpg

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต 

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน

วุฒิบัตรทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภาท.พ.ฉัตรชัย ฉัตรมหามงคล


9600552244ae0f45f779f76c8158e089.jpg

ทันตแพทยศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน

Pantip Plaza Chang-Klan., T.Chang-Klan A.Muang Chiang Mai 50300 Office Hours : Daily 9.00am-8.00pm,

+66 53 288199
elitesmilecm@hotmail.com